Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị

Miêu tả công việc

Tóm tắt công việc:

Yêu cầu công việc Hỗ trợ và hỗ trợ tất cả các phòng ban trong các Văn phòng Hội quán.

Báo cáo cho Có thể thực hiện các biện pháp phù hợp hợp lý để cho phép cá nhân khuyết tật thực hiện các chức năng cần thiết.

Mức lương hàng tháng: 500-1000$

Ngày bắt đầu dự kiến: 20/11/2020