THE MONACO

Phòng Khách Lớn (176,875,000₫)

Phòng ăn (255,520,000₫)

Phòng Ngủ (247,100,000₫)

Phòng Ngủ Nhỏ 1 (36,600,000₫)